Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι ισχύει με τους φορτιστές στις πολυκατοικίες – Πως τοποθετούνται – Αναλυτικός οδηγός

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τι ισχύει με τους φορτιστές στις πολυκατοικίες – Πως τοποθετούνται – Αναλυτικός οδηγός

Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης των υποδομών φόρτισης στον ΔΕΔΔΗΕ;

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι ο τρόπος φόρτισης. Ειδικότερα, όσοι κατοικούν σε πολυκατοικίες, έχουν ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Πως θα φορτίζουν τα αυτοκίνητα τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4710/2020, όσοι διαμένουν σε πολυκατοικία και έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική θέση στάθμευσης στο κτίριο, έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν συσκευή φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος στη θέση αυτή για δική τους (ιδιωτική) χρήση. Τη συσκευή αυτή μπορούν να τη συνδέουν είτε στην υφιστάμενη παροχή ρεύματος του διαμερίσματός τους είτε σε νέα παροχή ρεύματος που θα αποκτήσουν για το σκοπό αυτό.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει την έγγραφη ενημέρωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας30 ημέρες πριν προχωρήσει στην εγκατάσταση του φορτιστή. Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου μπορεί να εμποδίσει την εγκατάσταση του φορτιστήμόνο εφόσον προσκομίσει τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην Υπηρεσία Δόμησης, με βάση την οποία συντρέχουν λόγοι ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου. Για να συμβεί αυτό απαιτείται απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)].

Με την ίδια διαδικασία (τεχνική έκθεση και απόφαση γενικής συνέλευσης με συγκέντρωση απόλυτης πλειοψηφίας) και αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, μπορεί να διακόπτεται η λειτουργία του φορτιστή μετά την εγκατάστασή του.

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα: Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών στα υπάρχοντα κτίρια;

1. Σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδομή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες, για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)]. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται σε τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.

2. Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής ρεύματος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδομής ή μέσω νέας ιδιόκτητης παροχής ρεύματος. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα εξής:

α) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή, ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να προβεί στην εγκατάσταση.

β) Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου χρήσης του χώρου στάθμευσης και είναι διαθέσιμα για έλεγχο.

γ) Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)] να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης, λόγω ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.

3. Σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης με οικοδομική άδεια, που περιλαμβάνουν τον χώρο στάθμευσης, εντός του κτιρίου ή σε παρακείμενο χώρο, ή την ηλεκτρολογική υποδομή του κτιρίου, ισχύουν οι υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 21, εκτός αν ο υπεύθυνος μηχανικός δηλώσει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και υποδομής καλωδίωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Πότε απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση των φορτιστών;

1. Για κατασκευές σε υφιστάμενα κτίρια με σκοπό την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο, για τη σύνδεση των οποίων δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) μέσης τάσης/χαμηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ) στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

Η περαίωση των εργασιών εγκατάστασης πιστοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης/ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία κοινοποιείται στον διαχειριστή του κτιρίου. Μετά από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η αίτηση προς τον Διαχειριστή με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-adeies και καταχωρίζονται στον φάκελο ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

4. Σε όλα τα νέα κτίρια, δύναται να προβλεφθεί εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για την τοποθέτηση κοινόχρηστου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε ξεχωριστή κοινόχρηστη θέση στάθμευσης, επιπλέον όσων σημείων προβλέπονται στο παρόν. Στην περίπτωση αυτήν, το σημείο επαναφόρτισης μπορεί να συνδέεται με ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η χωροθέτηση και η λειτουργία του σημείου αυτού αναφέρονται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι δαπάνες που προκύπτουν επιμερίζονται αναλόγως στους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους, που κάνουν χρήση του σημείου επαναφόρτισης. Η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης για φόρτιση επισημαίνεται με σχετική διαγράμμιση και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους ελιγμούς και τη στάθμευση των οχημάτων ή την κίνηση των χρηστών και των πεζών.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης των υποδομών φόρτισης στον ΔΕΔΔΗΕ;

Στη χώρα μας αυξάνεται διαρκώς ο στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη άνοδο του ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με κομβικό το ρόλο του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4710/2020, ο ΔΕΔΔΗΕ με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, κάλεσε όλους τους κατόχους αδήλωτων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων, να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωσή τους, μέσω της εφαρμογής https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/ ή να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία με την εξυπηρέτηση πελατών του, στο τηλέφωνο 800 400 4000.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Οι επιδοτήσεις για φορτιστές

Το ύψος της επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης για τα Φυσικά Πρόσωπα ανέρχεται σε 500 ευρώ ενώ σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Για τις επιχειρήσεις η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Πηγή